Kotvení larsenových stěn MVE Papouščí skála 2021-03-01T10:59:59+01:00

Project Description

Kotvení larsenových stěn MVE Papouščí skála

Lokace projektu:

Zobrazit projekt na mapě.

MAPA

Popis projektu:

Na vltavském jezu u Papouščí skály (ř.km. 286,4) proběhla výstavba malé vodní elektrárny. V rámci stavby bylo nutné provést stabilizaci výkopových jam kotvenými larsenovými stěnami. Ty byly provedeny firmou VHS – Vodohospodářské stavby s.r.o. a naše firma provedla jejich zajištění.

Byly provedeny čtyři larsenové stěny, z toho tři jako dočasné a jedna jako trvalá.

Zajištění dočasných stěn LS01-03
Celková délka stěn činila cca 40 m. Dočasnými kotevními prvky byly dle PD zvoleny zavrtávací výztuže R38N s korunkou o průměru 76 mm. Jednotný sklon kotev byl určen 25° s roztečemi maximálně 1,5 m. Kotvy byly injektovány po celé své délce cementovou suspenzí s finální pevností odpovídající min. betonu C20/25.
Pro každou kotevní úroveň byly stěny obkopány o 0,5 m pod danou kotevní úroveň. Další hloubení bylo možné provést až po aktivaci kotev v dané úrovni. Kotvení stěn bylo realizováno přes vyklínované a navařené převázky z HEB200. Nejdříve po 7 dnech byly kotvy aktivovány momentovým klíčem nebo tahovým válcem silou 30 kN. Hloubka výkopu se po odtěžení pohybovala od 4 do 7 m.

Trvalá stěna LS04
Zde byla zhotovena kotvená larsenová stěna, která měla funkci jak stabilizační, těsnící tak funkci bednící. Stěna LS04 má celkovou délku cca 18 m, kotevní prvky stěny LS04 byly navrženy stejně jako na LS01-03 ze zavrtávací výztuže R38N s korunkou průměru 76 mm. Jednotný sklon kotev byl 25° a rozteče kotev maximálně 1,8 m.
I zde byly kotvy průběžně vyplachovány cementovou suspenzí s finální pevností odpovídající min. betonu C20/25.
Kotvení larsen bylo ve třech úrovních přes převázky z U120 přivařených ke štětovnicím. Nejdříve po 7 dnech došlo k osazení převázek a k aktivaci kotev momentovým klíčem nebo tahovým válcem silou 30 kN. Čtvrtá kotevní úroveň proběhla po odkopání skály na finální. Hloubka výkopu u stěny LS04 byla po trhacích pracích a odtěžení cca 8,5 m.

Objednatel: TerenStav s.r.o.
Realizace: 02/2020 – 05/2020
Rozpočtové náklady: 2 mil. Kč
Místo stavby: Český Krumlov

Fotografie

Detaily projektu